انقلاب ها در ساعت

۵ آهنگ
#
 
نام آهنگ
ژانر
آهنگساز
مدت
 
 
۱
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۲
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۳
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۴
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۵
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰

انقلاب ها در ساعت

۵ آهنگ
#
 
نام آهنگ
ژانر
آهنگساز
مدت
 
 
۱
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۲
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۳
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۴
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۵
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰

لورم آلبوم ۳

۵ آهنگ
#
 
نام آهنگ
ژانر
آهنگساز
مدت
 
 
۱
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۳
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۳
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۴
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۵
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰

لورم آلبوم ۴

۵ آهنگ
#
 
نام آهنگ
ژانر
آهنگساز
مدت
 
 
۱
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۳
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۳
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۴
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۵
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰

لورم آلبوم ۵

۵ آهنگ
#
 
نام آهنگ
ژانر
آهنگساز
مدت
 
 
۱
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۲
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۳
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۴
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۵
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰

لورم آلبوم ۶

۵ آهنگ
#
 
نام آهنگ
ژانر
آهنگساز
مدت
 
 
۱
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۲
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۳
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۴
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰
۵
Blitzkrieg Bop - Ramones
پانک
استودیوی پویسن
۵:۱۰